ЗДРАВНА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ - 2 ТЕМА

Submitted by Galina on Вт., 19/11/2019 - 15:36

Какви добри практики в тези две сфери са Ви известни по отношение на подкрепата за  групите в неравностойно положение и в риск от социално изключване ?

Работа на терен съвместно на представители от различни институции, работещи с деца; организиране на родителски клубове и школи, включване в занимания по интереси по желание на децата, работа по проекти и национални програми за уплътняване на времето според индивидуалните потребности на децата.

Вт., 19/11/2019 - 17:38 Permalink
амовакатя

ОБРАЗОВАНИЕ
Постоянни надграждащи обучения на здравните медиатори
- Тематични обучения на различни възрастови групи от здравни медиатори и специалисти от различни сфери.
- Промяната започва от подрастващото поколение / сформиране на обучителни групи от еднороден и смесен тип/, както и лидерски групи.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
- правилен подбор и сформиран екип
- добро сътрудничество със здравни, общински, социални и образователни структури и институции.
- постоянство в профилактичната практика /етични отговорности/
- ефективност от профилактичните дейности / здравен проблем в общността- организация на работа - наличен човешки и финансов ресурс/
- интервенционни мерки -широко обхватни дейности / здравни мероприятия - здравно- информационни кампании, информационно-скриннингови кампании,тематични дни ,презентации , видеопокази, профилактични прегледи, разпространение на адаптиран здравен материал и др./

Ср., 20/11/2019 - 11:23 Permalink