СОЦИАЛНА РАБОТА С ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА

Submitted by Galina on Вт., 05/12/2019 - 15:55

Какво означава за мен реализирането на принципа на „социалното включване“ в контекста на моята работа?

Социалната работа е подкрепяща дейност, която помага на изпадналите в риск от бедност и социално изключване лица и семейства да получат възможностите и ресурсите, необходими за пълното им участие в икономическия, социалния и културния живот и да се радват на стандарт на живот и благосъстояние , считани за нормални в обществото, в което те живеят. Упражнявайки професията си социалните работници трябва да се стремят да гарантират по-голямо участие на клиентите в процеса на вземане на решенията, които влияят върху техния живот и по-голям достъп до фундаменталните човешки права. Социалните работници работят директно с лица, семейства или малки групи, като им оказват подкрепа при справяне с проблеми като бедност, насилие, зависимост, безработица, образователни проблеми, увреждане и др. Социалните работници предоставят индивидуално, семейно и групово консултиране, управление на социални случаи, свързват клиентите с външни ресурси и доставчици на услуги, както и правят други услуги, за да им дадат възможност да посрещнат своите нужди. Социална работа набляга на подходи основаващи се на силните страни на индивида, нейната роля е да помогне за изграждането на личностни умения и системи за подкрепа, които да допринесат за преодоляване на проблемите и да намалят или изключат риска от социално изключване.

Пет., 06/12/2019 - 20:17 Permalink
витка петкова

Професията на социалният работник е недооценявана, омаловажавана и дори пренебрегвана, но е достойна, без която не може да функционира справедливо нито едно общество. Социалната работа е разнообразна, обслужва млади и стари, хора от всички сфери на живота. Социалната интеграция на хора с увреждания е цел на социалната работа. Тя разглежда как се вписва човек в обществото и обществения живот. Психиката на хората с увреждания е много лесно ранима. Страда не просто орган от тялото или цялото тяло – страда и личността. Социалният работник трябва да има това в предвид в работата си с тази група хора.
Социалният работник е този, който всеки ден се сблъсква с трагедията и с мъките на хората. Той е този, който влиза в домовете на пострадалите и болните, на бедните и самотните и оставя там част от сърцето си. Той неизменно подава ръка и подкрепя нуждаещите се хора и с труда си доказва, че професията, макар непопулярна и тежка, е преди всичко призвание и осъзната отговорност. Нека професията социален работни да стане мисия и гаранция за обществена справедливост.

Съб., 07/12/2019 - 17:29 Permalink
MarinaKolevaKz

"Социалното включване" е аспект на социалната работа, който става все по-актуален с оглед застаряването на населението, нарастващата имиграция, все по-големия брой лица с увреждане, увеличаване числеността на маргинализираните групи в България и пр. Да бъдат включени обратно в обществото тези хора е от изключително голямо значение и е важно както за тях, така и за обществото.
В този смисъл, социалните работници са посредниците между нуждаещите се от включване лица или цели семейства и социума. Отпускането на парични помощи е само част от възможностите за съдействие. Социалният работник може и следва да предложи до известна степен психологическа подкрепа, да съумее да прозре конкретните проблеми и нужди на лицето и семейството, с което се работи, да ги насочи за допълнителна помощ към други, подходящи за конкретния случай институции или организации - към възможности за обучение и (пре-)квалификация, търсене на работа, правна помощ и др.

Съб., 07/12/2019 - 18:02 Permalink