Submitted by Габриела Николова on Пон., 23/03/2020 - 18:32

В дългогодишната си работа по международни и национални проекти, Центъра е организирал и провел редица семинари и инициативи. Екипът на ЦРЧРРИ има ясно разграничение на двете понятия и умело ги използва във функцията си на обучителна институция. И в настоящия проект по ОП РЧР 2014 – 2020г.  „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ BG05M9OP001 – 3.015-0001-C01 за изпълнение са заложени семинари и различни по вид инициативи. Но дали потребителите на нашите услуги разбират каква е разликата между тях като метод за работа с целевите групи?

През 2019г. бе изготвена Концепция за идентифициране на параметрите на инициативи на пазара на труда и социалната сфера, където ясно бе разграничена тяхната роля. Основната същностна разлика идва от обстоятелството, че семинарът е форма на обучение, насочено към придобиване или повишаване на знания и/или умения по дадена тема, докато инициативата по смисъла на понятието, заложено в Концепцията, няма учебен характер.

Какво е семинар?

 

Семинарът е групово практическо занятие под ръководството на преподавател. Семинарът повишава знанията и уменията на индивидуално ниво. Той се води от лектор, като обикновено се състои от малко на брой група участници и като цяло темите на обучение са по-специфични. Преподавателят трябва да притежава дълбоки познания по темата  на семинара и е негово задължение да води семинара по ползотворен начин. Целите на семинара са рамкирани според нуждите на участниците и тяхното ниво на познание по разглежданата тема. Участниците предварително са запознати със съдържанието и с материали по темата. Важно е да се отбележи, че семинарът предполага минимум базови познания у участниците по разглежданите теми, тъй като тази форма на обучение е предназначена за по-дълбоко навлизане в специфични теми и надграждане на знания. Ето защо, важен и основен момент за качественото и успешното провеждане на семинар е определяне на целевата група. 

 

Какво е инициатива?

Инициативата е форум с неучебен характер. Тя може да бъде различна по вид като: кръгла маса, среща-дискусия, работна среща, конференция и др. Провежда се под ръководството на модератор, който регулира/насочва разговора или дебата, но без да взима отношение по темите.  При някои видове инициативи се използват и презентатори, които нямат задача да обучават аудиторията, а да я информират. Самите участници са действащите лица, те презентират, обсъждат идеи или споделят натрупан практически опит и признати методи за работа. Темите могат да бъдат различни и обикновено са с по-широк обхват. Обхватът на този форум е по-голям. В зависимост от вида си, инициативите могат да бъдат с различен брой участници. При инициативите участниците се разглеждат като едно цяло, тъй като  по време на тези форуми се разглеждат въпроси от общ интерес и се търси резултат за групата.

 

Разликата между инициатива и семинар

 

Една от основните разлики е, че семинарът се провежда под ръководството на преподавател, който обучава участниците и поставя темите и дискусиите, като преподава своите теоретични знания и практически умения. Съществуват различни изисквания към преподавателя, в повечето от тях едни от условията са да притежават образование и/или академична степен или достатъчно години професионален стаж в съответната област. При инициативите за обмен на опит и добри практики самите участници са действащите лица, те презентират, обсъждат идеи, споделят натрупан практически опит и признати методи за работа или дейност, по които са работили дълго. При някои видове инициативи се използват презентатори, които нямат задача да обучават аудиторията, а да я информират. Презентаторите най-често са практици и към тях няма необходимо условие да притежават ценз или академична степен или определени години практически опит. Инициативите се председателстват в повечето случаи от модератор, той регулира разговора или дебата, но без да взима отношение по темите. 

При семинарите се придобиват по-задълбочени познания по специфична тема от преподавател, участниците биват обучавани, докато при инициативите за обмен на опит и добри практики темите могат да бъдат различни, с по-широк обхват, без да е нужно да придобиват конкретни знания/умения. При семинара трансфера на знания/умения винаги може да бъде измерен, докато не при всички инициативи имаме измерим трансфер.

Семинарите могат да бъдат индивидуални и групови занимания, като броят на участниците е до двайсетина души. Малката група предполага по-ефективна работа на преподавателя с всеки присъстващ за усвояване на знания и умения и повишаване квалификацията им по определена тема. Инициативите  в зависимост от вида им могат да бъдат с различен брой участници, той не е фиксиран, но обхватът като цяло е по-голям. При тях груповото участие е задължителен елемент.

Друг, важен аспект е, че семинарът повишава знанията и уменията на индивидуално ниво, докато при инициативите разглеждаме участниците като едно цяло, там се разглеждат въпроси от общ интерес и се търси резултат за групата.

 

 

Коментари

Коментар

според мен, чрез създаването на Концепцията е свършена много, и то практическа работа с оглед на организацията на работата, която е различна за семинара и инициатива. С оглед на практиката е необходимо такова строго разграничение.

Все пак обаче, ако вземем предвид развитието на съвременните интерактивни методи на обучение, има и тенденции, които доближават семинара и инициативата. Най-важните от тях са допускането, че знанието се създава в общуването, а не е нещо окончателно, до което (най-голям) достъп има лекторът. А и спецификата на нашата работа е такава, че повечето от участниците в семинарите ни вече притежават практически опит, който споделят и с който биха могли да са полезни не само на колегите си, а понякога дори и на лекторите. Със сигурност между семинари и инициативи има и други допирни точки, които бихме могли да обсъдим. Как мислите?

Вт., 24/03/2020 - 18:20 Permalink