Submitted by Анна Атанасова on Ср., 18/03/2020 - 16:39

Дигиталните продукти на Центъра не са изолирани един от друг, а функционират комплексно и паралелно като подпомагат подготовката и  провеждането на обученията във всеки един етап.        

            Така например, всички обучения се анонсират предварително на Външната интернет страница, където могат да се намерят като теми и периоди на провеждане в качените оперативни планове за годината, а като съдържание и обхват – в годишните електронни каталози. Пак там, в различните секции на сайта,  се поднася текуща информация за хода на подготовката, провеждането и резултатите от дадено обучение.

            В Клуба на лектора регулярно се следят  нагласите на лекторите по отношение на подходите и методите на преподаване, като се търси тяхното мнение за целесъобразността и степента на прилагане на една или друга техника на работа.

            Подготовката на едно обучение е свързана със запознаване на участниците с необходимите материали по темата, което е ресурсно осигурено от Електронната библиотека на Центъра. Паралелно с това, се изследват нагласите и нивото на компетентност на потенциалните участници (преди обучението), което се прилага посредством Смартнет. Това е изключително важно, с цел обучителната програма да може адекватно да отговори на нуждите на целевата група.

            По време на самото обучение лекторите прилагат някои от методите и техниките, които вече са обсъдени в Клуба на лектора, а ако обучението е в смесена форма или изцяло дистанционно, преминава на дистанционната платформа на Центъра.

            Завършването на едно обучение не прекъсва окончателно взаимодействието между отделните участници в него. На Смартнет се прехвърлят за обсъждане темите, за които не е отделено допълнително време в обучителните сесии, или са възникнали въпроси, за които е необходимо време за набавяне на ресурс, или просто участниците имат необходимост от обсъждане помежду си на важни въпроси. В същото време Клубът на лектора обсъжда евентуално възникнали идеи или проблеми, свързани с подходите на обучения.

            По време на организирането на всяко обучение, както и през цялото време на неговото провеждане, Вътрешната интернет страница е незаменим помощник в координацията на отделните логистични елементи – учебни зали, ресторант, хотел, транспорт.

Във фиг. 2 по- долу графично е представена връзката на дигиталните продукти в хода на отделните етапи от учебния цикъл.

Фигура 2

            От изложеното по-горе става ясно, че функционирането на дигиталните продукти е в синхрон с цялостната дейност по подготовката и провеждането на дадено обучение.

 

Коментари

Коментар

Според мен начинът, по който функционират електронните продукти на Центъра, се е наложил през годините и е уникален за страната ни. Иска ми се обаче, заедно с курсисти и лектори, да осмислим и посоката, в която искаме да се развива този потенциал, което също трябва да бъде в синхрон. Със сигурност една от посоките е създаването на видеомодули. Друга възможност е включването на интерактивна бяла дъска, на която да се работи в реално време.

Така или иначе, настоящата ситуация, в която сме поставени пред предизвикателството да обучаваме изцяло дистанционно, според мен ще има и положителна страна - да оценим всички предимства на онлайн обучението и да ги осмислим подобаващо. А това, което сме постигнали до момента в развитието на електронните продукти, акумулираното усилие на целия екип през годините в тази посока, ни се отплаща сега като ни дава устойчивост в настоящата ситуация. Именно благодарение на тези продукти, Центърът може да продължи да работи и да изпълнява функциите си като водеща обучителна институция. 

Ср., 25/03/2020 - 17:00 Permalink