Submitted by Петя Стоянова on Ср., 22/09/2021 - 18:14

Уважаеми участници в семинара,

Моля отговорете на посочените пет въпроса, като „Коментар“ по-долу, като излагате своето становище под номер съответстващ на този, под който е записан въпроса. Предварително Ви благодарим за отделеното време! Това ще направи работата ни по-ползотворна и ще спомогне за по-целенасочено и полезно прекарване на съвместно проведеното време.

 

  1. Какви форми на насилие върху деца сте срещали в своята работа?
  2. Как, според Вас, въздейства домашното насилие върху психиката на децата?
  3. Какво, според Вас, трябва да се подобри в мултидисциплинарната работа при случаи на деца, пострадали от домашно насилие?
  4. Какви са правомощията на институцията/организацията, в която работите, при случаи на домашно и/или сексуално насилие над дете?
  5. Кое е специфичното при социалната работа с деца, проявяващи агресия?
Галина Гевгалова

1. Физическо, психическо, сексуално;
2. По различни начини, естествено. Най-общо казано - чрез изграждане на специфични поведения, било те адаптивни, за да помагат на детето или паталогични, които засилват проблема;
3. Използване на "синя стая", задълбочена работа с травмата, работа с насилника;
4. Осигуряване на настаняване в кризисен център, работа със специалисти, "синя стая";
5. Търсенето на причината за агресивното поведение (обикновено някаква травма) е ключът към решението на проблема. Интензивна работа с родителите на агресора!

Вт., 23/09/2021 - 14:19 Permalink

1. Физическо, психическо, сексуално, неглижиране и др.
2. Разрушително
3. По-тясна комуникация и ангажираност между институциите
4. Извършване на социално проучване, оценка на риск, предприемане на мярка за закрила, предприемане на юридически стъпки и предоставяне на юридическа консултация, свикване на координационен механизъм , насочване към СУ и др
5. Подхода, предполагам

Вт., 23/09/2021 - 14:37 Permalink
Диляна Йовчева

1. Психическо, физическо, сексуално.
2. Изграждат механизми за справяне със случващото се. Често те самите започвата на проявяват агресия към другите, сексуализирано поведение и др...
3. По - добра мултидисциплинарна работа на различните институции.
4. Кризисен център и работа с жертвите на насилие.
5. Работа с децата жертви на насилие от психолог и социален работник да откриване причината за поведението им.

Вт., 23/09/2021 - 14:38 Permalink
Доника Боримечкова

1. Какви форми на насилие върху деца сте срещали в своята работа?
Най- често вербален и онлайн тормоз от и към деца. Физическо насилие от деца към родител. Физическо насилие от родител към дете.
2. Как, според Вас, въздейства домашното насилие върху психиката на децата?
Повишава тревожността на децата, както и реактивността им към стресогенни ситуации. Често се случва деца, жертви на насилие да станат насилници от своя страна.
3. Какво, според Вас, трябва да се подобри в мултидисциплинарната работа при случаи на деца, пострадали от домашно насилие?
Хоризонталната междуинституционална комуникация. Да се ускори достъпа да услуги за закрила. Да се приемат и разглеждат анонимни сигнали за деца в риск.
4. Какви са правомощията на институцията/организацията, в която работите, при случаи на домашно и/или сексуално насилие над дете?
Консултиране и пренасочване към сътрудничещи организации и социални услуги.
5. Кое е специфичното при социалната работа с деца, проявяващи агресия?
Специфичното е, че на първо място детето би следвало да се разглежда като субект, имащ нужда от помощ и подкрепа. Също така да се държи полезрението на специалиста, че има вероятност детето да е било самото то жертва.

Вт., 23/09/2021 - 15:50 Permalink
Павлина Герина

1. Какви форми на насилие върху деца сте срещали в своята работа?
Като акушерка ме интересува сексуалното насилие. В моног случаи то е маскирано и трудно се разбира една бременност на малолетни, дали е следствие липса на контрацепция или насилие.
2. Как, според Вас, въздейства домашното насилие върху психиката на децата?
Домашното насилие, в контекста на сексуалното е още по-скрито. Доста късно, в период на бременност в зряла възраст и проблеми при раждането разбираме косвено за подобно насилие. То, за съжаление носи много тежки травми.
3. Какво, според Вас, трябва да се подобри в мултидисциплинарната работа при случаи на деца, пострадали от домашно насилие?
Тези деца рядко се доверяват на непознат. Училищноте психолози и медицински работници, трябва да бъдат доверени лица на подрастващите. Често малолетни търсят път за криминални аборти. Акушерките трябва да влязат в училищата, като част от екипа със съвети за контрацепция и превенция.
4. Какви са правомощията на институцията/организацията, в която работите, при случаи на домашно и/или сексуално насилие над дете?
Алианс на българските акушерки към настоящият момент е фокусиран към подкрепа на бременността и грижата за бебето. Знанията за откриване и превенция при насилие са бъдеще, което е фокуса на моето участие. Необходимо е разработване на програми, кабинети, центрове в цялата страна, работищи в посока на пормоция на здравето и превенция на насилие.
5. Кое е специфичното при социалната работа с деца, проявяващи агресия?
Проява на агресия на децата, върху които е упражена сексуално насилие се открива в моментите на търсене на опит за премахване на бременността, или ако това е невъзможно в хода на раждането се забелязват изключителни поряви на недоверие към акушерката, недопускане на преглед и докосване, отказ от бебето, укриване на раждането и други безнадеждни опити да се скрие случилото се.

Вт., 23/09/2021 - 17:25 Permalink
Даниел Петров

1. Физическо, психическо и неглежиране.
2. Домашното насилие при всички случай действа негативно на децата жертви или свидетели на домашно насилие. В повечето случай според статистикав интернет, която свободно може да бъде видяна, независимо за коя държава или целева група домашното насилие се упражнява от мъжа върху жената и/или децата. Считам, че най-изчерпателна е концепцията за насилието е на Йохан Галтунг съпроводена от концепцията му за мира.
3. За да бъде подобрена мултидисциплинарната работа при случаи на деца, пострадали от домашно насилие трябва да се промени нормативната уредба.
4. Разпоредени са в законодателството, предимно в ЗЗДт. и ППЗЗДт.
5. Всеки случай е отделен и уникален сам по себе си, може би изследванията в тази област могат да изведат обща специфика, като че децата са жертви на насилие, че социалното им заучаване от ранна детска възраст е свързано с насилие, че са жертва на домашно насилие и т.н.

Пет., 24/09/2021 - 10:13 Permalink

1. Вербално, физическо, сексуално, неглижиране и др.
2. Домашното насилие може да има различни проекции върху детската психика, но задължително в негативна насока.
3. Необходима е многокомпонентна комплекса промяна.
4. Насочване към социална услуга.
5. Изграждане на добра доверителна връзка, за изследване на причини за зародяване на агресивното поведение

Съб., 25/09/2021 - 13:06 Permalink
Петя Стоянова

1. Насилие между децата - физическо и вербално. Насилие между възрастни и децата са свидетели. Физическо насилие на възрастен върху дете.

2. Насилието нанася тежка трявма върху психиката на децата и отключва отклонения в поведението им. Може в последствие да се развие един нов насилник или да се затвори в себе си. Тези деца често стават жертви на зависимости - наркотици, алкохол. Попадат и в риск от склоняване към проституция, трудово робство, кражби и други сериозни криминални деяния.

3. Обществената нагласа към работата на мултидисциплинарния подход - няма достатъчно информация. Хората възприемат социалната работа с деца като опасност за отнемане на родителски права и не съдействат. Създаване на групи за подкрепа, както на жертвите, така и на насилниците. Обследване капацитета на родителите и близките, провеждане задължителни обучения в родителство и взаимоотношение между половете. Политика на превенция на насилието.

4. Като организация се ползваме с доверие в общността, осъществяваме медиаторска дейност между самите хора и институциите. Обучението ще ни даде идеи, как по-добре да ориентираме своята работа и да реагираме, когато попаднем на случай на насилие върху деца.

5. Комплексна работа, която включва продължителна индивидуална работа със самото дете и паралелно работа със семейството, приятелите на детето, училищната среда. Работи се с положителните страни. Създаване на социални работилници за деца и възрастни.

Пон., 27/09/2021 - 10:17 Permalink

1. Какви форми на насилие върху деца сте срещали в своята работа?
В работата си съм оказвала психологическа подкрепа на деца жертви на физическо, сексуално и психическо насилие. През последните години има тенденция все повече да се обръщат за помощ деца, подложени на психическо насилие.

2. Как, според Вас, въздейства домашното насилие върху психиката на децата?
Домашното насилие води до промени във всички аспекти от живота на детето - психично и емоционално функциониране, поведенчески модели, справяне в училище, социално представяне, влияе негативно на потребностно - мотивационната сфера на детето, комуникацията с другите. Често се наблюдават трайни изменение на личността формиращи ниска самооценка, трудности в междуличностните взаимодействия а те предопределят дисфункционални модели на мислене и поведение. Вероятността за  създаване на собствено  дисфункционално семейство е голяма.

3. Какво, според Вас, трябва да се подобри в мултидисциплинарната работа при случаи на деца, пострадали от домашно насилие?
Моето лично мнение е, че е необходимо повече съгласуваност в работата на различните институции и координиране  насочено към осигуряване на оптимално възможното за благосъстоянието на детето.

4. Какви са правомощията на институцията/организацията, в която работите, при случаи на домашно и/или сексуално насилие над дете?Правомощията на институцията, в която работя позволяват осъществяване на подкрепа съгласно принципите на работа и законите на страната свързани с темата.

5. Кое е специфичното при социалната работа с деца, проявяващи агресия?
Специфичното е това, че тези деца се нуждаят от време за да установят доверие към специалистите и нерядко подлагат на изпитание това доверие.

Пон., 27/09/2021 - 11:58 Permalink
Иглика Кръстева

1. В практиката си работя с деца, пострадали от домашно насилие - психическо, физическо, сексуално.
2. Децата изграждат защитни механизми, които често се изразяват в девиантни прояви.
3. Спазването на най-добрия интерес на детето трябва да е в основата на мултидисциплинарната работа. Смятам, че е от особено значение специалистите да се научат да "чуват" гласа на детето.
4. Осигуряване на подслон и защитено пространство за пострадали от домашно насилие, оказване на психо-социална подкрепа и медиация.
5. Зачитане на индивидуалните потребности и интереси на детето, изграждане на доверителни отношения, акацентиране върху личния ресурс, избягване на обезценяване и т.н.

Пон., 27/09/2021 - 15:23 Permalink