Submitted by mkyoseva on Вт., 08/05/2018 - 13:52

Уважаеми колеги,

Този блог е предназначен за участниците в обучение на тема "СПЕЦИФИКА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА - ЖЕРТВИ И/ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ". Неговата функция е да  предостави възможност за публикуване предварително на работни случаи, които да се обсъждат по време на самото обучение. В същото време, това е пространството, което може да се ползва за въпроси или консултация по конкретни теми, свързани със спецификата на работата с деца - жертви и/или свидетели на престъпления, след като вече обучението е приключило.

Надяваме се, че споделените специфични случаи и казуси в този блог, ще получат адекватни съвети.

Очакваме Ви! Болгът е Ваш!

Споделени файлове
Прикачен файл Размер
opisanie1.pdf 1.35 MB

Коментари

Коментар

mkyoseva, 09/05/2018 - 10:01

Благодаря на ekaterina86 за поставеният случай. Той ще бъде предоставен на г-жа Кръстанова за разискване по време на обучението. Разбира се, всички колеги могат да дадат мението си по казуса още тук.

Очакваме активност и от други социални работници от отделите „Закрила на детето“ към АСП, служители на експертни длъжности от ДАЗД и НПО, работещи с деца - жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие.

Ср., 09/05/2018 - 10:01 Permalink

Коментар

Zina Dimitrova, 09/05/2018 - 18:21

   В ОЗД постъпва сигнал за физическо насилие между две деца. Случаят се развива в малък град, където повечето хора се разпознават. И двете деца са от мъжки пол,   на 13 годишна възраст.  Те са съученици.  Място на извършеното насилие е на улицата, в близост до училището. Насилието се извършва два месеца преди края на учебната година, в която децата предстои да завършат основна степен на образование и след това да се разделят като продължат в различни средни училища.

Скоро след отработване на сигнала на детето – жертва, по-голямата му сестра се самоубива, поради училищен тормоз.

Проучване на семействата:

Детето –жертва произхожда от българско семейство. То е второто дете в семейството. Родителите са с каракачански произход – висок авторитет в обществото/в града. Бащата работи като адвокат, майката като административен персонал - счетоводител в средищно училище.

Дете – насилник:

Детето  е от семейство на разделени родители, майката има съжителство с нов мъж, от когото има друго дете.  Детето е първото в семейството. Към момента на проучване майката е в майчинство и полага грижи за по-малкото дете. Доходите на семейството са от обезщетението по майчинство на родителя и от надниците получени като работник в строителството от съжителстващия.

Проучване на сигнала:

От проведените разговори с децата се установи, че между двете момчета съществува конфликт, който продължава от 2-3 години. През последните месеци напрежението между децата ескалира, след като прякор, измислен на детето –жертва е станал достояние на всички съученици. Прякорът е „коза“, който произхожда от произхода на детето. В проведените разговори с детето –жертва се установява, че физическия сблъсък, осъществен между двете деца не е оставил сериозни травми в психиката на детето, както подигравките на съучениците с прякора му.

При разговора проведен с детето и педагогическия персонал на училището се установява, че родителите работят с детето си посока да владее гнева си и да приеме прякора като незначително обстоятелство в живота си.

В проведените разговори с родителя на детето-жертва се установи, че семейството отказва психолог да работи с детето, поради срама и погрешното приемане на психологическата работа в малкия град. При предприемане на действия за издаване на заповед за насочване към СУ, детето отказва да сътрудничи на психолог, с цел да се придържа към семейното решение. При предприемане на други по-следващи действия, бащата изразява готовността си да обжалва предприетите мерки, с цел да не излиза семейната тайна.

Родителите приемат създадената ситуация и включването на специалисти в техния живот като родителски провал.

Въпроси:

  1. В каква посока трябва да е работата с родителите, които се срамуват да ползват психологическа помощ в малкия град, с цел да се съхрани авторитета им /съобразно тяхното разбиране за психологическа подкрепа/?

  2. В каква посока да е работата с детето за приемане на психологическа помощ и преодоляване на психическата и емоционална травма от подигравките, които няма да продължат дълго в основна степен на образование, но има вероятност да се прехвърлят и в новата училищна среда на детето в средна степен?

Предприети действия:

  • Работа на училищно ниво – беседи, разговори, предимно с класа от СУ, ИДПС, МКБППМН за запознаване на децата с видовете насилие и превенция на продължаващо такова с детето-жертва;
  • изготвяне на протоколи на възрастните, с цел да не прерасне конфликта между тях
  • Образуване на преписка от РУ по случая
  • Работа с детето насилник
Ср., 09/05/2018 - 18:21 Permalink