Подходи за определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:32

Уважаеми участници, 

в този форум Ви  каним да споделите случаи от професионалната си практика, свързани с определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи на пазара на труда (трайно безработни, представители на малцинствата, хора, изтърпели присъда лишаване от свобода, безработни лица под 29 и над 50 г. и др.). Как сте допринесли за разрешаването му?

Коментари

k.stancheva@ss…

Коментар

ССИ води професионални обучения по НПДЗ (национален план за действие по заетостта) от 2017 г. насам за безработни лица. Проведени са и множество други обучения по ОП РЧР и ОПРСР
Основно разбиране на съюза, както и лично убеждение е, че всеки в активна работна възраст трябва да има достъп до обучение, спрямо неговите интереси, възможности и желание за развитие.
В психологичната и консултантска работа с лица от уязвими групи на пазара на труда често съм се сблъсквала с хора, които имат творчески заложби, но им се налага да се реализират в по-технически сектори. Пример: художник, който работи като монтажник на дограма.
В тези случаи провокирам лицето да се опита да прояви своите заложби под формата на предложение за инициативност и креативност, с което може да подпомогне развитието на фирмата, в което е назначен.

Пон., 21/10/2019 - 16:20 Permalink

Коментар

Ефикасен начин за определяне на силните страни на търсещото работа лице за мен си остава изготвянето на портрет и за продължително безработните лица , диагностика и анализ, след подробен и откровен разговор с лицето.

Вт., 22/10/2019 - 09:57 Permalink
В. Стоянова

Коментар

За да изградя мнение за клиента аз също разчитам на разговора с него. Вземам предвид още образованието и трудовия стаж. Имам само половин година стаж като трудов посредник, за това очаквам до петък да науча повече удачни техники... :)

Вт., 22/10/2019 - 13:33 Permalink

Коментар

В своята работа трудовият посредник, привеждайки разговори с ТРЛ се стреми да разкрие възможностите и потенциала им за ефективно предоставяне на посреднически услуги. Елемент от инструментариума е провеждането на Ателие за търсене на работа. То дава възможност за допълнително подпомагане на безработните в търсенето на заетост. Ателието е работна среща, на която хората се обучават как да търсят работа, как да направят своята автобиография и мотивационно писмо, как да се представят пред работодателите. Една от темите, разглеждани в АТР е "формиране на меки умения, подпомагащи процеса на търсене на работа и адаптацията в работна среда". "Меките умения", известни като "Социални умения", са тези, които могат да помогнат за формиране на предимство пред други кандидати за работа.

Вт., 22/10/2019 - 13:59 Permalink

Коментар

Уменията на трудовият посредник да предразположи лицето по време на консултантския разговор и инструментите на трудовото посредничество спомагат за определяне на силните страни на търсещото работа лице. Разчитам след участие в семинара да науча новостите при предоставяне на услуги на пазара на труда според силните страни на търсещите работа лица.

Вт., 22/10/2019 - 15:06 Permalink

Коментар

За определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи на пазара на труда (трайно безработни, представители на малцинствата, хора, изтърпели присъда лишаване от свобода, безработни лица под 29 и над 50 г.) прилагаме различни инструменти на трудовото посредничество - Портрет, Профил, Диагностика и анализ, Личностен профил, както и провеждането на Ателие за търсене на работа.

Вт., 22/10/2019 - 15:20 Permalink

Коментар

Основни инструменти, които използвам като трудов посредник, за определяне на силните и слабите страни на ТРЛ от уязвимите групи на пазара на труда са Портрет, Профил и Диагностика и анализ. Провеждането на подобрената услуга Ателие за търсене на работа също допринася за постигането на тази цел, особено използването на новите теми. Надявам се след участието си на семинара да науча нови неща, както и да обменя опит с колеги относно предоставянето на услуги на ТРЛ според силните им страни.

Вт., 22/10/2019 - 15:58 Permalink

Коментар

Определянето на силните страни на търсещото работа лице започва още от неговата регистрация. В процеса на консултантския разговор, със задаване на ясни и точни въпроси за определяне на неговите образование, професионална квалификация, професионални умения и трудов стаж. Използваните инструменти за трудово посредничество - Портрет, Профил, Диагностика и анализ и Личностен профил изиграват съществена роля в откриването и уточняването на силните му страни.

Вт., 22/10/2019 - 16:17 Permalink
kremena buzheva

Коментар

Смятам, че за да бъдем полезни на търсещото работа лице е необходимо да се изгради доверие в съвместната работа. Препоръчително е след регистрация и запознаване с основните данни за лицето, то да бъде обслужвано от един и същ посредник/ при възможност и разбира се, ако то има желание/, за да бъдем наясно с неговите желания, планове и възможности за бъдеща реализация. В работата си използваме всички възможни инструменти на трудово посредничество.

Вт., 22/10/2019 - 16:35 Permalink

Коментар

Смятам, че за да бъдем полезни на търсещото работа лице е необходимо да се изгради доверие в съвместната работа. След регистрация и запознаване с основните данни за лицето, то да бъде обслужвано от един и същ посредник

Вт., 22/10/2019 - 16:53 Permalink

Коментар

Основни инструменти, които използвам като трудов посредник, за определяне на силните и слабите страни на ТРЛ от уязвимите групи на пазара на труда са Портрет, Профил и Диагностика и анализ

Вт., 22/10/2019 - 16:54 Permalink
Катерина Ганчева

Коментар

Основни инструменти, които използвам като трудов посредник, за определяне на силните и слабите страни на ТРЛ от уязвимите групи на пазара на труда са Портрет, Профил и Диагностика и анализ

Ср., 23/10/2019 - 16:44 Permalink
Диана Шекерева

Коментар

Ефикасен начин за определяне на силните страни на търсещото работа лице за мен си остава изготвянето на портрет и за продължително безработните лица , диагностика и анализ, след подробен и откровен разговор с лицето.

Ср., 23/10/2019 - 16:47 Permalink
Надя Михалкова

Коментар

За идентифициране на силните и слаби страни на ТРЛ използвам инструментите от процесния модел на работа в ДБТ. Най-много внимание отделям на първоначалния разговор с лицето при първо посещение. За определяне дефицитите на лицето и конкретизиранео им, след направения портрет използвам диагностика и консултация и насочване към кейс-мениджър.

Ср., 23/10/2019 - 16:48 Permalink
Милена Нейчева

Коментар

За определяне силните и слабите страни на ТРЛ от уязвимите групи на ПТ е необходимо внимателно обработване на цялостна информация за формални и неформални умения, конкретна и адевекватна информация за лицето въз основа на която да се изготви диагностика за качествено предлагане на целесъобразни услуги, предимно МЗ и ПЗ.

Ср., 23/10/2019 - 16:49 Permalink
Neli

Коментар

Като трудов посредник, привеждайки разговори с търсещите безработни лица се стремя за възможностите за ефективно предоставяне на посреднически услуги. За търсещите работа лице са изготвянето на портрет, профил и диагностика и анализ.

Ср., 23/10/2019 - 16:49 Permalink
Татяна Тончева

Коментар

За определяне на силните страни на ТРЛ е необходимо да се използват инструменти като консултантски разговор, портрет, профил, диагностика и анализ.

Ср., 23/10/2019 - 16:49 Permalink
Петя Тасева

Коментар

Подходът, който бих ползвала за определяне на силните страни на търсещо работа лице е проведждането на детайлно интервю, за да се изготви по-коректен профил на лицето. Събраната информация да се подреди и систематизира в един общ дигитализиран профил на ТРЛ, от който да се обобщят резултатите за силните и слабите му страни.
Да се предостави информация и на лицето с обща картина от проведеното интервю, в която да се дадат идеи за видове позиции, които то може да заеме.
Отделно от това на базата на заключенията от интервюто, да се правят мотивиционни ателиета.
Целта е този подход да подпомогне лицето да придобие нови знания и преоткрие своите силни страни, което ще спомогне за по-успешното намиране на работа.
Да се въведе обща информационна дигитална система с готовите профили, до която да имат достъп достъп не само експертите от дадено ДБТ, но и работодателите и безработните лица.

Ср., 23/10/2019 - 17:05 Permalink
Петя Недялкова

Коментар

За определяна на силните страни на ТРЛ се прилагат различни методи индивидуална консултация с Кейс Мениджър, насочване при необходимост към психолог, включване и насочване към Ателие за търсене на работа,предлагане и насочване към Новите услуги на Бюрото също така изготвяне на Личностен профил, стъпки от които могат да се извлекат силните му страни и да се помогне към насочването му и успешното намиране на работа.

Ср., 23/10/2019 - 17:05 Permalink
Ina77

Коментар

За определяне на силните и слабите страни на ТРЛ от уязвимите групи на пазара на труда основни инструменти са Портрет, Профил и Диагностика и анализ след предразполагащ разговор с лицето, за да изградим ясна представа за неговите желания, възможности и планове за бъдеща реализация. В ежедневната си работата е необходимо да използваме всички възможни инструменти на трудово посредничество. Радвам се, че имам възможност да участвам в това обучение и се надявам да науча нови подходи, както и да обменя опит с останалите колеги, относно предоставянето на услуги на ТРЛ според силните им страни.

Ср., 23/10/2019 - 17:09 Permalink