Превенция при социална работа по случай на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:54

Какви ранни сигнали разпознавате при работата Ви по случай на родителско отчуждение и каква е Вашата реакция? Какви превантивни мерки, според Вас, са необходими, за да се предотврати евентуално родителско отчуждение?

Коментари

Stanislava Gateva

Коментар

Ранни сигнали по случай на родителско отчуждение:
-когато единият от родителите дава негативна информация за другия родител и разширеното му семейство, но не открива никакви негативни черти в себе си;
-когато има информация, че детето е прекъснало контактите си с единия от родителите;
-детето споделя, че не иска да контактува с единия от родителите и че не се чувства комфортно с него;
Превантивни мерки:
-консултиране на родителите спрямо ЗЗД и ППЗЗД;
-информиране на родителите за възможните последствия върху детето;
-насочване на семейството към социални услуги;

Вт., 29/10/2019 - 09:12 Permalink
Таня Иванова

In reply to by Деница Иванова

Коментар

Когато единият родител осуетява срещите с другият родител под различен предлог- детето е болно, заето е в училище, не харесва новият партньор ; Детето отказва да споделя - мълчи, заявява че не си спомня или променя темата
.Мерки: информиране и консултиране на родителите и децата, Насочване към подходящи социални услуги.

Вт., 29/10/2019 - 16:57 Permalink

Коментар

Ранни сигнали по случай за родителско отчуждение:
- В ОЗД постъпва сигнал от родител, който не полага грижи за детето и/или не упражнява родителските права спрямо детето, че контактите му с детето са ограничени и няма пълноценни контакти с него
- постъпва информация, че детето отказва да има контакти с отчуждения родител
Превантивни мерки:
- консултиране на родителите съгласно ЗЗД и СК
- запознаване на семейството със социалните услуги и насочване към подходяща социална услуга

Вт., 29/10/2019 - 16:52 Permalink
Цветка Топчийска

Коментар

Ранни сигнали
- негативно отношение на родителят към другия родител
-ограничаване на контактите на детето с другия родител
-липса на критичност към собствените си действия
-манипулативно отношение и поведение
-липса на разбиране, че другият родител играе важна роля в развитието на детето
-липса на разбиране, че детето обича и двамата си родители и има потребност от тях

Превантивни мерки:
-сериозни законови промени относно изпълнение на режимите на виждане на детето с родител и сериозни санкции при неизпълнение
- консултации с родителите
-подкрепа на детето
-ползване на социални услуги
- при необходимост работа в семейна среда

Вт., 29/10/2019 - 16:54 Permalink
Пенка Попова

Коментар

Възникнал конфликт между родителите в хода на който родител говори само негативни неща за другия родител. Родителя търси причини да ограничава контактите на детето с другия родител. Детето е притеснено да говори за родителя, който не е с него в отдел "Закрила на детето".
- консултиране и информиране на родителите за негативните последици при детето поставено в конфликт на лоялност
- насочване към подходящи социални услуги на родителите

Вт., 29/10/2019 - 16:57 Permalink
Диана Бинева

Коментар

Сигнал при родителско отчуждение:
- когато единия родител възпрепятства контактите между детето и другия родител;
- когато единия родител дава негативна информация и нагрубява другия родител, дори и пред детето;
- когато детето не желае да контактува с другия си родител, под претекст, че не му се говори, излиза, или не се чувства добре с него;
Превантивни мерки:
- консултиране на родителите по СК и ЗЗД;
- консултиране и информиране на родителите как ще се отразят последствията върху детето;
- консултиране на родителите за видовите социални услуги прелагани от ЦОП;

Вт., 29/10/2019 - 16:59 Permalink
Венелина Венкова

Коментар

Провеждане на сесии за родителско консултиране в институции работещи с деца, като училища, детски градини, на които родителите могат да получат насоки за по-ефективно общуване.

Вт., 29/10/2019 - 17:00 Permalink
Татяна Иванова

Коментар

случаите, в които отчуждаващия родител манипулира детето с негативна информация за другия родител;
когато отчуждаващия родител включва в битката други членове на разширеното семейство;

в случаи, когато стартира кампания за "очерняне на другия родител";

когато се предоставя на детето само да избере при кого да отиде;

когато детето показва, че не желае да контактува с другия родител;

когато се злоупотребява със здравословното състояние на детето и то се "разболява" от отчуждаващия родител.

Превенцията се изразява в консултиране на двамата родители заедно и поотделно, преди да бъдат насочени към ползване на социални услуги;

Вт., 29/10/2019 - 17:01 Permalink