Институционално взаимодействие при случаи на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:56

Какво е необходимо да се направи за подобряване на институционалното взаимодействие и мултидисциплинарната работа при оказване на подкрепа при идентифициран случай на родителско отчуждение?

Коментари

Коментар

Провеждане на екипни срещи между всички участници в екипа. Предоставяне на наличната информация. Съставяне на пран с изпълнение на дейностите, съобразно компетенциите и правомощията на участниците. Предоставяне на обратна връзка.

Вт., 29/10/2019 - 16:49 Permalink
Татяна Иванова

Коментар

Необходимо е провеждане на индивидуални и екипни срещи със страните, които имат пряко участие в процеса, с цел установяване на факти, постигане на по -добра комуникация и вземане на правилни решения по казуса.

Вт., 29/10/2019 - 16:52 Permalink
Кристиян Стоилов

Коментар

Периодично да се извършва анализ на ефективността от прилагането на действащото законодателство в сферата на родителските спорове - съдебна практика, изпълнение и спазване на вече влезли в сила съдебни решения, регистрирани ли са последващи сигнали за конфликти между родителите, капацитет на органите на съда и на системата за закрила на детето за работа по такива случаи.
Законодателят да помисли за начини, чрез които да се санкционира злоупотребата с материални и процесуални права, още повече от страна на адвокати. Активно да бъде включен и Висшия адвокатски съвет в случаи на злоупотреба с процесуални права от страна на адвокати.
Изрично да се забрани медийното отразяване под каквато и да е форма на случаи на родителски конфликти, в които се засягат права и законни интереси на деца, особено малолетни и всеки, който разпространява публично такава информация да носи административна и/или наказателна отговорност.
Социалните работници имат нужда от практически насоки за начин на комуникация и взаимодействие с лица с психопатни и социопатни черти. Да се предвидят възможности за правна защита на социалните работници срещу клевети, обиди, неправомерно записване, заснемане и т.н. по повод работата им по случаи на родителски конфликти. Да се промени нормативната уреда - СК и ГПК, така че съдът, с оглед интересите на децата, да може да задължава родителите, които имат тежки конфликти и спорове да ползват социални услуги и при неспазване на това задължение за тях да бъдат санкционирани.

Вт., 29/10/2019 - 17:00 Permalink
Пенка Попова

Коментар

Необходимо е да се ангажират в екипа възможно по голям кръг от специалисти, като всеки има конкретно разписани ангажименти и екипа да работи постоянно разрешаване на случая.

Вт., 29/10/2019 - 17:03 Permalink