Submitted by Анна Атанасова on Ср., 18/03/2020 - 16:35

Дигиталните продукти от години имат ключова роля при подготовката и осъществяването на учебния процес в ЦРЧРРИ. Те са изграждани поетапно за задоволяване на конкретни потребности от формиране на умения и разпространение на знания и добър опит. Всеки от тях изпълнява определени функции и е значим за цялостната учебна работа.

Понастоящем всички продукти (без вътрешния интернет сайт) са разположени в  единен разпределителен портал, който се намира на електронен адрес  www.chrdri.net. Там  са обособени външна интернет страница, Клуб на лектора, социална мрежа на преминалите обучения в Центъра - Смартнет, електронна библиотека и платформа за дистанционно обучение. Всеки един от тези продукти на Центъра има своя съществен принос в обучителния процес, като го подпомага по различен начин.

Външната интернет страница е „входът“ в учебния процес на Центъра, тя  предоставя изчерпателна информация за всички семинари или курсове за професионална квалификация, които са на различен етап на изпълнение – планиране, организация, провеждане или отчитане. Регистрационна форма позволява на всеки желаещ да се запише за участие в дадено обучение. Оперативните планове и каталозите подпомагат посетителите на сайта да се ориентират в обученията, които  предлагат повишаване на знанията и уменията по определени теми.

            В Клуба на лектора (http://www.lecturerclub.com/) има много важна роля в методическата работа по обученията. В него традиционно се провеждат ежемесечни дискусионни форуми по предварително зададени теми, които се организират и модерират от експерт в методическото звено на Центъра. В края на всеки месец всички коментари се обработват, анализират и обобщават. В много от случаите тези дискусии предоставят ресурс за методически разработки и подпомагат повишаване качеството на учебния процес. Клубът предлага възможност за директни съвети и консултации от лекторите, както и подробно представяне на професионалната биография на всеки от членовете му.

            Социалната мрежа на преминалите обучения в Центъра Смартнет е създадена с цел формиране и поддържане на диалог с обучаемите преди, по време на и след обученията  (http://www.smartnetbg.net/).  В нея се разкриват тематични форуми в зависимост от насочеността на обученията в Центъра. Има  и възможност за развитие на блогове. Приносът на Смартнет в обучителния процес  е главно в предварителната работа с номинираните участници и при сондирането на нагласи за предстоящи семинари и курсове за професионална квалификация.

            Платформата за дистанционно обучение http://pdo.chrdri.net/ има ключова роля в учебния процес като предлага алтернатива на присъствената форма на обучение. Администрира се от служители на  Центъра и е профилирана в провеждането на обучения за служителите от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика. Средногодишно на нея преминават на обучение около 200  лица. 

Платформата е предназначена за повишаване на знанията и уменията по определени теми чрез използване възможностите на интернет. Тя представлява  инструмент за обучение, който се отличава с висока гъвкавост и минимален обем вложени ресурси (времеви, човешки и финансови). Разчита на активния индивидуален интерес и принос в процеса на усвояване на нови знания и умения и е насочена към придобиване на определени компетентности, които повишават професионалната квалификация на служителите от администрацията и увеличават ефективността от тяхната работа.

Този дигитален продукт е от изключително значение за мотивираните лица, които имат потребности от обучение, но не могат да се откъснат от работната среда. Чрез дистанционните обучения Центърът предоставя актуални обучения, в които намират приложение традиционни и иновативни методи на преподаване.

            Електронната библиотека (http://www.e-libraryeu.com/) представлява специализиран програмен продукт, който поддържа база  от текстови материали, съхранявани в цифров вид. Тя допълва и обогатява другите програмни продукти на Центъра с разнообразни информационни материали на различна тематика и предоставя възможност на работещите на пазара на труда и в социалната сфера да повишат своята информираност по интересуващи ги въпроси. Тематичните раздели на библиотеката съответстват на основните направления в обучителната дейност на Центъра и осигуряват пряк достъп до богата информация по различните направления на социалните политики.

            Вътрешната интернет страница http://172.20.20.178/chrdrisite/ е удобен инструмент в дигитална среда, който подпомага координацията в логистиката между отделните звена (хотелска база, ресторант, организатори на обучения в ресурсно отношение при организирането и провеждането на обученията.

            Дигиталните продукти на Центъра бележат ръст като популярност и потребление през последните години. Те се управляват от информационното звено на ЦРЧРРИ и са свидетелство за наличие на методически ресурс, разработващ собствени обучителни програми, материали и интелектуални продукти.