Submitted by Galina on Вт., 30/06/2020 - 14:26

Клубът на лектора е методически инструмент, който от години се използва за споделяне на опита на преподавателите от различните направления, в които работи ЦРЧРРИ. Той е особено полезна връзка за общуване между тях, доколкото физическото им засичане в кампуса е предмет по-скоро на случайност или резултат на специално подготвена среща, тъй като Центърът разчита на огромен брой тесни специалисти по определени теми и лектори практици, които работят с ангажимент, свързан с граждански договор. Клубът на лектора е изключително ценен ресурс, в който лектори и методисти на Центъра работят заедно, но и по-опитни преподаватели могат да споделят опита си с колеги, за които преподаването не е основна дейност или е област, в която тепърва навлизат. Темите, които се обсъждат, са обсъдени от екипа на Центъра и са пряко и динамични свързани с основни проблеми и моменти, които се появяват в хода на обученията както по Националния план за действие по заетостта, така и по проектите, по които работим.

Като надграждане на тази метоодическа работа, методическият екип на ЦРЧРРИ в опита си да запази особено ценните и плодотворни моменти от тези дискусии започна по естествен път да ги обобщава в специално подготвени методически материали, които биват предоставяни на лекторите като идеен ресурс в подготвителния етап на работата им по съответното обучение. Материалите са стандартизирани по определен образец и изцяло ориентирани към практическа приложимост в хода на подготовката на семинарите и курсовете. По този начин като резултат от работата в Клуба на лектора, в края на 2019 и началото на 2020 г. бяха подготвени методически материали, посветени на методи за работа с участниците, като "сачмен лагер" и техники като "охлюв", "най-добрия и най-лошия сценарий" и "аквариум". Тези техники предстои да бъдат апробирани в присъствените обучения, които предстоят до края на проекта.