Submitted by Galina on Пет., 14/05/2021 - 10:18

Цикълът на Деминг е модел, който показва пътя към подобрения. Създаден и описан през 20-те години на XX в., той все още е един от най-важните и актуални инструменти, когато става дума за подобряване на качеството в различни сфери – от разработването на продукти за пазара до подобряване на цялостните процеси на работа в определена компания или управление на качеството на международни проекти. Цикълът, описан от Едуард Деминг, се състои от 4 стъпки:

  1. Планиране (Plan). Планирането трябва да даде отговори на следните шест въпроса:
  • какво? (what?) – дефиниране на целите и задачите;
  • защо? (why?) – обосноваване на необходимостта;
  • кой? (who?) – определяне на отговорностите;
  • как? (how?) – определяне на метода (методите) на извършване;
  • къде? (where?) – ограничаване на полето на действие;
  • кога? (when?) – разработване на план (график).
  1. Изпълнение (Do) В началото на този етап се извършва необходимото обучение и квалификация на персонала, който ще извършва реалното изпълнение на планираното и неговото внедряване. След обучението (или паралелно с него) персоналът изпълнява планираното и го внедрява  
  2. Проверка (Сheck)На този етап се проверява как е изпълнено и внедрено планираното действие и се оценяват постиженията.
  3. Действие (Act) В зависимост от резултатите на проверката на този етап са възможни два вида действия: въвеждане на постигнатото по-високо ниво като нов стандарт (формализиране) в организацията или извършване на коригиращи и/или превантивни действия за подобряване на постигнатото и за постигане в следващия цикъл още по-високо ниво.

Цикълът на Деминг визуално често се представя със следната схема:

 

Особено важно в случая е непрекъснатото продължаване на процеса. Въз основа на проверката се минава към фаза на действие и ново планиране.

Центърът прилага подобни модели на работа от години чрез осъществявания постоянен мониторинг на качеството на обученията. Въз основа на опита в провеждането на специализирани обучения в социалната сфера, се осъществява планиране на нови професионални обучения и семинари, като се осъществява постоянен мониторинг на процеса на провеждането им чрез ROIT въпросници. Получената информация се анализира, като изготвените от статистическия екип доклади се превръщат в основа за нов цикъл на планиране.

Подобряването на качеството на обученията е непрекъснат процес и постоянно предизвикателство. За да бъде запазено постигнатото ниво на удовлетвореност на удовлетвореност на участниците, са необходими непрекъснати и целенасочени усилия. Въвеждането на инструменти като цикъла на Деминг за управление на качеството превръщат тези процеси в осъзнати и планирани от мениджърите действия, осигуряващи устойчивост на процеса на подобряване на качеството във времето и укрепващи цялостния капацитет на институцията.