Submitted by Galina on Ср., 22/09/2021 - 16:56

Здравната криза, свързана с COVID-19, постави пред сериозно изпитание усилията на екипа на Центъра за осъществяване на инициативите, предвидени по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера", както и всички събития, осъществявани в присъствена форма. Независимо от предизвикателствата обаче, през 2021 г. провеждането на инициативите продължи в присъствена форма, а в края на месец август беше осъществена особено ползотворна и продуктивна по отношение на качество на дискусиите кръгла маса на тема Професионалната подготовка на младежи с увреждания като ключов фактор за тяхното социално включване - възможности и предизвикателства. 

Инициативата беше важна обаче не само с резултатите си, а и като специфичен пример за развитието, която тази форма на работа с целевата група на администрацията на пазара на труда и в социалната сфера, каквато е инициативата, претърпя за времето от стартирането на проекта. 

Онова, което остана непроменено от самото начало на проекта при осъществяването на инициативите, е усилието за провеждането им по начин, който да създаде пространство за максимално плодотворно взаимодействие на представители на различни институции и организации, работещи се по засичащи се теми и проблеми. Инициативите бяха провеждани под различни форми, като: кръгла маса, среща-дискусия, работна среща, конференция и др., но онова, което беше характерно при осъществяването им, е осъществяването им като форум с неучебен характер, при който самите участници са действащите лица, те презентират, обсъждат идеи или споделят натрупан практически опит и признати методи за работа.

С оглед на осъществяването им по начин, който е максимално полезен за целевата група, в началото на 2021 г. беше предприет нов подход при осъществяването им, който беше изработен чрез анализиране на предходния опит от вече осъществените събития. За да бъдат организирани дискусиите по максимално ефективен начин, беше предприет подхода на изготвяне на обобщен доклад по темата на инициативата, подготвен от експерт в съответната област. Той бива предварително изпратен до всички участници в дискусията, така че те да разполагат с достатъчно време за запознаване с него преди самото събитие. По този начин се създава поле за продуктивен диалог, което разполага с потенциал за конструктивно обсъждане на различията в работата на институциите и организациите и пълно използване на потенциала на различните гледни точки. Дори когато съществуват терминологични различия, чиято основа е в самата нормативна база, какъвто беше случаят с целевата група „младежи с увреждания“ в споменатата по-горе инициатива, единственият начин за организация на диалога по конструктивен начин е тези различия да бъдат изведени наяве и обсъдени.

Тази подготвителна фаза е следвана от самото осъществяване на инициативата, при което е важно фокусирането на дискусията към поставените проблеми по максимално ефективен начин, който позволява отчитането на гледната точка на всяка от участващите в събитието страни. На тази етап решаваща роля има опита, умението, личните и професионални качества на модератора.

Третият етап от осъществяването на инициативите е изготвянето на обобщение на работата в основни позиции и моменти, които участниците имат възможност да анализират, допълнят и съгласуват. По този начин резултатите от работата на съответната инициатива се организират по начин, който ги прави приложим за работещите по създаването на политиките в съответната област.

Този модел на работа, до който проектът достигна постепенно чрез анализи на всяко от проведените събития, се оказва особено ефективен. Към това следва да прибавим и възможността за включване в присъствена форма, комбинирана с онлайн участие посредством платформата Moodle, което позволява включването на експерти, които по различни причини нямат възможност да присъстват физически, но желаят да участват ефективно в обсъждането на съответната тема. 

Разчитайки на предходния си опит, но и в непрекъснато взаимодействие с целевата група на проекта, беше разработен нов модел на работа, който повиши уменията на служителите на Центъра и допринесе за устойчивото развитие на самата институция, осъществяваща проекта.

Коментари

Коментар

Като пряк отговорник за планирането и организирането на инициативи в ЦРЧРРИ, смея да твърдя, че този нов подход при подготовка на форуми е изключително успешен към този момент. В дългогодишната си практика, Центърът има зад гърби си стотици форуми най-вече насочени към теми, подкрепящи политиката на пазара на труда и тези в социалната сфера, подходът на обмен и опит, който използвахме през годините беше изключително успешен. Желанието ни, обаче, да доставяме все по-качествени услуги, да се развиваме и надграждаме ни накара да търсим нови начини, за да бъдем актуални и полезни на аудиторията. Затова, екипът на ЦРЧРРИ сподели идеята за този нов подход при подготовка на инициативи, като канализира и стесни актуални теми, и извади на "показ" конкретен проблем, въпрос или възможност, които да бъдат анализирани. В настоящата среща-дискусия, този подход се оказа полезен и успешен, защото бяха поканени представители на институции и организации, които имат отношение към конкретиката на събитието. Това води до наистина конструктивна дискусия, обмен на идеи, предложения по определени проблеми, което е наистина ценно. Особено важно е присъствието на професионалисти, които работят "на терен" с целевата група на младежите с увреждания и споделят своя пряк опит.

Вт., 28/09/2021 - 14:39 Permalink

Коментар

Г-жо Николова, напълно съм съгласна с Вашия коментар и Ви благодаря за него. Особено важно според мен е не просто да се канят специалисти със съответните професионални компетенции, а да се използват и техники, които да подпомогнат конструктивния диалог. В този смисъл, считам тази промяна в начина на провеждане на инициативите за същностна и конструктивна. Тя е част от опита, който ЦРЧРРИ канализира и който помага за изграждането на капацитета на самата институция, за което допринася и самото осъществяване на проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера".

Ср., 29/09/2021 - 15:47 Permalink