Submitted by Yana Penkova on Вт., 16/12/2021 - 13:16

Въпреки високото образователно ниво, все още твърде голям брой хора напускат системата на образование и обучение преждевременно, като това важи с пълна сила и за системата на ПОО. В ЦРЧРРИ този процес е в значително по-малък, както показват и статистическите данни, с които разполагаме.
Съществен проблем, върху който работим заедно с колегите от бюрата по труда, които насочват курсистите за обучение към нас, е по-добрата информираност на обучаемите. В последните две години, Центърът има целенасочена политика в тази посока, разпространявайки в началото на всяка календарна година Каталог на обученията по НПДЗ чрез бюрата по труда, за да може всеки, който има желание да се включи в курс за професионална квалификация в ЦРЧРРИ да има ясни очаквания за обучението, което започва и за това, какво може да постигне в професионалното си развитие чрез него.
ЦРЧРРИ има отдадени и компетентни преподаватели, обучаващи, наставници и други специалисти в областта на ПОО - необходимост, която е от съществено значение за осигуряване на неговото високо качество. В този смисъл, наред с необходимостта от инвестиции в професионалното развитие на педагогическите кадри, трябва да бъде оценена и тяхната роля и принос за изграждане на образа на ПОО, което да съответства на потребностите на пазара на труда и да подкрепя развитието на обучаваните лица.
Дори и най-високите квалификации, придобити чрез ПОО, не биха могли да гарантират на завършилите успешна реализация в икономиката и в други сфери на обществения живот, ако не отчитат гражданските и универсални компетентности, и ако не са ориентирани към актуални професии и умения. Подобна констатация е валидна в още по-голяма степен при липса на ангажираност от страна на работодателите, и при процент на участие в учене за възрастни, който продължава да бъде сред най-ниските в ЕС. Постигането на по-добро съответствие между инвестициите в образованието и обучението и динамично променящите се в резултат от цифровизацията и автоматизацията потребности от умения, изисква добро прогнозиране на бъдещите нужди от умения, както и инфраструктура за придобиването на тези умения.
В тази връзка ЦРЧРРИ провежда всяка година проучване на пазара на труда, въз основа на което се определят актуалните специалности, за които се очаква засилено търсене на пазара на труда. По този начин се опитваме да подпомогнем реализацията на своите курсисти, преподавайки не само знания, които са ориентирани към практиката на прилагане на придобитите знания, но и ориентирайки ги към онази част от пазара на труда, в която се очаква засилено търсене на работна ръка.