Submitted by Yana Penkova on Вт., 30/12/2021 - 12:51

Лекторите в обучението на възрастни много добре знаят, че всеки нов урок в нов клас всъщност е учене и за тях самите. Срещата с хора с различен бекграунд е изключително обогатяващо за всеки от нас. Включването в курсовете на обучаеми с богат практически опит измества лектора от водещата позиция, като неведнъж бяхме свидетели как в семинарите по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ обучаемите научаваха поне толкова от дискусиите помежду си, колкото и от лекционното изложение на материала.
Онова, което научихме като ценен урок в годините, в които организираме обучения за възрастни, е че обучаемият трябва да бъде поставен в центъра на процеса, независимо от кой аспект го планираме или анализираме. Проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ беше изключително благодатен в това отношение, тъй като с качеството на обучителния процес се определяше основно от удовлетвореността на обучаемите, възможността за приложение на придобитите умения в работния процес и трансфера на знания. По този начин имахме възможността и свободата да развиваме обученията в необходимата и зададена от групата посока по начина, по който програмата да е възможно най-полезна за тяхното личностно и професионално развитие.
В обучението за възрастни лекционното изложение не трябва да бъде голямо по обем. По-важно е, както става ясно и от дискусиите в Клуба на лектора, да научим курсистите да си задават необходимите въпроси за това кога, как и защо ще приложат наученото, да изградим умения да доразвиват знанията си, а не да се стремим към усвояването на определен обем от знания като крайна цел. Последното е началото, минимумът, който не носи почти никаква последваща ефективност при преподаването на възрастни. В тази област се стремим не да научим курсистите на конкретен обем от знания, а на уменията как да ги доразвиват, тъй като при динамичното развитие на пазара на труда все по-ясно става, че всяко придобито умение ще трябва да бъде доразвивано, адаптирано и актуализирано непрекъснато.
Това е и причината, поради която искаме да създадем преди всичко увереност у нашите курсисти, независимо дали са част от държавната администрация или участват в курсовете ни за професионална квалификация и преквалификация, че могат да се справят с предизвикателствата на динамично променящия се свят. Увереността е един от отличителните белези на образованието и част от нашата работа като лектори и методисти е да търсим начините, по които можем да я изграждаме и подкрепяме.