Submitted by Иван Бакалов on Вт., 30/12/2021 - 16:14

Според изследване на Европейска конференция „Европейските образователни синдикати за активизиране използването на ИКТ за общото и приобщаващото образование“, извършено през 2020 г. технологиите не се използват на системно ниво и има несъответствие между обучението и реалността. Установено е, че бъдещите учители не са подготвени за използването на ИКТ в образователния процес.

Съотнесено към ситуацията в България, и в частност на база на преките ми наблюдения касаещи направленията, в които работим по отношение на процеса на професионално обучение, използването на дигитални умения се свежда по-скоро до първични знания за аудио-визуални технологии и няколко софтуерни приложения за работа с тях.

            Това поражда въпрпос, общовалиден, както за нас като организация, така и за сферата на образованието като цяло. Какви компетентности трябва да притежават преподавателите/обучителите за да прилагат така нареченото „дигитално обучение“?

            Преди да се опитам да отговоря на този въпрос, трябва да спомена, че дигитализацията на образованието/обучението всъщност представлява процес, който има множество компоненти. От една страна е необходимо добро техническо обезпечаване, от друга страна разработен софтуер. Той може да притежава различна форма, може да се комбинира или частично интегрира в различни настолни или мобилни приложения. „Видът“ му може да е много разнообразен – платформи за дистанционни обучения, платформи за видео-конферентна връзка, форуми, чат приложения, видео-уроци с интерактивен характер и много други.От трета страна добре таргетирани методически разработки, които да изпълнят със съдържание кокнкретната дигитална структура и да превърнат дигиталното обучение/образование в поцес, което е и най-важната предпоставка за да го наречем обучение или образование. И на последно място, но не и по важност уменията на преподавателите/обучителите да боравят с това дигитално съдържание и инструментите, които са им предоставени.

            Това ни връща и към въпроса – Какво трябва да притежават преподавателите, за да прилагат дигитално обучение в работата си?

            Отговорът на този въпрос има много компоненти:

  • Подходяща среда, в която да могат да се обучават – интерактивно пространство за използването на тези технологии;
  • Достъп до тренинги и обучения за повишаване на техническата компетентност и за боравене със съвременен софтуер;
  • Умения за адаптиране на учебно съдържание към дигитална среда;
  • Умения за представяне на учебно съдържание в дигитална среда;
  • Осигуряването на електронни дневници, електронни картони и досиета на курсистите/учениците дигитални протоколи за обмен на информация с МОН, РУО и НАПОО;
  • Стартиране на процес по създаване на административна дигитализация, наличен в редица други евпорейски държави.

За да бъде всичко това възможно трябва да бъде заделен достатъчен финансов ресурс за реализирането на интерактивна среда в образователните институции и за квалификация на педагогическите специалисти. Мотивацията на учителите за работа в интерактивна среда е важно условие, което трябва да се случи с подходящите квалификационни обучения, които биха помогнали за преодоляване на страха от новите методи и технологии, както и за тяхното интегриране в преподаването на учителите.

В тази насока в ЦРЧРРИ са предпиети редица стъпки в посока на дигитализация на процеса на обучения, обасновани в изложеното по-горе. С преподавателите ни работят методисти и експерти по управление на дигитални продукти, за да може дадено съдържание да бъде адаптирано по-най добрия начин за условията на дииталната среда. На преподавателите се осигуряват обучения за боравене със софтуера на платформи за дистанционно обучение и структурирането на учебно съдържание в тях. Провеждат се и редица персонални консултации, в които се взимат предвид особенностите на материята, коато преподава всеки лектор и спецификата на аудиторията. На отделни етапи се повишава нивото на материалната обезпеченост на Центъра, чрез влагането на средствау както за закупуването на хардуер, така и в разработката на специализиран обучителен софтуер.