14/09/2018 - 09:32

Уважаеми участници,

Този блог предоставя възможност за обсъждане на въпроси, свързани с обучението на тема "Политики и подходи на неактивни лица за включване в трудова заетост".

С оглед на практическата приложимост на обучението и във връзка с прилагането на все по-иновативни обучителни методи в програмите на ЦРЧРРИ, е необходимо да отговорите на следните въпеоси...

20/06/2018 - 13:05

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този блог е предназначен за експерти от звената по управление на човешките ресурси в МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

04/06/2018 - 15:29

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този блог предоставя възможност на ангажираните с формиране и изпълнение на политиките, програмите и мерките на пазара на труда да споделят своите виждания за ефектите от тях, както и от липсата им. В това виртуално пространство може да се обсъждат важни моменти от процеса на вземане на решение в сферата на пазара на труда или да се обсъдят възможности за повишаване на...

31/05/2018 - 11:38

Уважаеми колеги,

Откриваме виртуално пространство за обсъждане на актуални въпроси и казуси, свързани с темата за оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата „приемна грижа“ и работа с приемни родители и деца, настанени в приемни родители. 

Блогът е предназначен за участниците в обучението по посочената тема, като се приветстват за включване в...

17/05/2018 - 16:09

Уважаеми колеги,

 

Този блог е дигиталното пространство, в което имате възможност да поставите конкретни въпроси, свързани с темата за работната сила и пазара на труда, които ще бъдат поставени на обсъждане по врее на практическите сесии в обучение на същата тема. 

Освен това, след приключване на обучението, тук е мястото, което може да продължи диалогът помежду Ви,...

20/04/2018 - 11:12

Уважаеми колеги,

 

Предлагаме Ви една съвременна форма за споделяне на информация, съвети и запитвания по въпросите за корупцията в социалните дейности и възможностите за превенция и противодействие.

Този блог се създава и е насочен в полза на участниците в обучение на тема "МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ".

Всеки...

16/04/2018 - 13:23

Уважаеми колеги,

Този блог се открива в помощ на участниците в обучение на тема "Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки по ЗОП – актуални практически и правни въпроси".

Тук можете да поставите Вашите въпроси, свързани с темата, да потърсите консултация по даден казус или просто да споделите интересна информация.

Надяваме се, че развитието на блоговото...

14/03/2018 - 09:52

Уважаеми колеги, 

Този блог се създава с цел продължаваш диалог след приключилото обучение на тема "Нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на ЗСПД и Правилника за неговото прилагане". 

В това виртуално пространство ще имате възможност да споделяте конкретни казуси или затруднения, свързани с темата, които да обсъждате с Вашите колеги. 

...

19/06/2017 - 11:59

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Това виртуално пространство е създадено за ползване от участниците в курсовете  за повишаване на професионална квалификация на трудови посредници, които  са преминали обучение в ЦРЧРРИ.

Тук можете да споделяте мнението си за преминалото обучение, неговата ефективност, както и да ни направите съпричастни със затрудненията, които срещате в...

05/04/2017 - 10:46

Това е блогът на психолози, ромски медиатори и мениджъри на случай от ДБТ на АЗ, които са преминали обучние на тема "ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ, КЛИЕНТИ НА ДБТ. УМЕНИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО".

Това е виртуалното пространство за споделяне на мнения относно ефективността от преминалото обучение, както и за впечатления, въпроси и консултация по отношение на...

24/03/2017 - 13:21

Това е блогът на участниците в курса по "Екскурзоводско обслужване" на ЦРЧРРИ.

Тук можете да обменяте идеи за съставяне на туристически маршрути, да потърсите помощ от колеги в Центъра по професионален въпрос, или просто да споделите за развитието си като екскурзовод.

Нека да започнем една интересна дискусия за непопулярните туристически маршрутив България...

Какво ще...

20/02/2017 - 10:26

В ежедневната работа на всеки служител в държавната администрация се налага да комуникира с различни хора. Независимо дали тази комуникация е на живо, протича по телефон или електронна поща, се налага в различна степен да се прилагат комуникационни умения.

За едни хора те са вродени и е необходимо само да ги разгърнат и прилагат с лекота. Други се нуждаят от надграждане на тези умения,...

23/11/2016 - 13:48

През последните няколко години IT- секторът очаквано се развива с динамични темпове. Съвсем логично е и професиите от този сектор да са сред най-търсените - като най-добре платени и с най-бърза реализация. 

Разбира се, за да бъде един програмист или системен администратор добре платен и търсен, е необходимо да покаже и докаже постоянно актуализиращи се компетентности, което изисква...

16/11/2016 - 15:10

След успешното завършване на семинара на тема "ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ, КЛИЕНТИ НА ДБТ. УМЕНИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО", участниците изявиха желание за продължаване на диалога от обучението в неформална среда.

Този блог е предназначен за споделяне на мнения и идеи, свързани с всички теми, обсъждани по време на обучението, както и с апробирането на метода Коучинг, който бе...

06/10/2016 - 15:49

             По дефиниция доброволно партньорство между двама души, при което единият (наставникът) доброволно дава своето свободно време, за да подкрепя и насърчава другия (наставлявания) се нарича наставничество. ACU, HOME OFFICE 2001

06/10/2016 - 13:54

        Във връзка с подготовката на Оперативните планове за национални и международни обучения за 2017 г., през месеците септември - октомври се проведе социологическо проучване сред служителите от държавната администрация на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и...

29/07/2016 - 13:54

Чували ли сте за творчески отпуск? Вероятно повечето от Вас не са се замисляли за значението на този термин.

снимка на Rosinka Lazarova
Автор: Rosinka Lazarova
16/06/2016 - 15:26

Националният статистически институт отчита, че през изтеклата 2015 година 66% от работодателите са изпратили служителите си на курс за повишаване на квалификацията или преквалификация. За правилния избор на подходящ курс е нужен анализ на взаимовръзката между степента на образованието на работоспособното население и пазара на труда в Р България.

02/06/2016 - 14:22

Уважаеми колеги,

                След успешното провеждане на двудневният международен семинар на тема „Законодателно осигуряване на социалната икономика”, ви предлагаме възможност за продължителен диалог в тази насока. Надяваме се, че ще успеем заедно да осъществим идеята за последващ виртуален разговор, който да допринесе за ефективната обмяна на мнения по...

Страници