Ежегодно проучване на потребностите от обучения за служители от държавната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика

  • Posted on: 6 October 2016
  • By: mkyoseva

        Във връзка с подготовката на Оперативните планове за национални и международни обучения за 2017 г., през месеците септември - октомври се проведе социологическо проучване сред служителите от държавната администрация на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика (Агенция за социално подпомагане - централно управление и териториални структури, Агенцията по заетостта - централно управление и териториални структури, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – централно управление и териториални структури, Агенция за хората с увреждания, Държавна агенция за закрила на детето и Националния институт за помирение и арбитраж.

       Основна цел на изследването е да се идентифицират потребностите от обучение и професионално развитие на служителите, както и да се определят сферите на съвместна работа на ЦРЧРРИ с МТСП и агенциите по подготовката и изпълнението на обучителни програми. На базата на извършения социологически анализ ще се уточнят тематичните сфери, интензивността, преподавателския състав, продължителността и формите на обученията, които ще бъдат включени в новия Каталог за националните обучителни програми за 2017 г. на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. 

       Предоставяме ви възможност да споделите идеи и предложения за теми и форми на обучение. 

        Очакваме коментарите ви!