Какъв курс да избера?

  • Posted on: 16 June 2016
  • By: Rosinka Lazarova

Националният статистически институт отчита, че през изтеклата 2015 година 66% от работодателите са изпратили служителите си на курс за повишаване на квалификацията или преквалификация. За правилния избор на подходящ курс е нужен анализ на взаимовръзката между степента на образованието на работоспособното население и пазара на труда в Р България.

            Има много примери на държави от Европа и света, в които икономическият просперитет се дължи на  степента на образование и квалификация на работната ръка, съответстваща на нуждите на икономиката по отрасли в страната. Необходимостта от правилна ориентация за избор на бранш и професия се налага именно поради динамичните промени в нуждите на микро- и макроикономиката. Ако преди 10 г. НСИ отчита, че най-предпочитани професии от младежите са правните и икономическите (довело до пренасищане на пазара с такива кадри), то днес се констатира, че 18% от завършващите висшисти в България  са „дипломирани безработни“. Най-търсени на пазара на труда са вече специалисти, владеещи чужди езици (2 – 3 и повече), както и владеещите повече от една специалност.     

            От анализа на данните на НСИ и Дирекция „Бюро по труда“ за реализацията на работоспособното население на пазара на труда в България можем да направим следните констатации (без да претендираме за изчерпателност), провокирайки дискусия по темата.

  • Днес най-голям „глад“ от специалисти се чувства в сферата на информационните и комуникационните технологии. Въпреки че се наблюдава увеличение в абсолютния брой на завършилите математика и статистика, информатика, технически науки и технически професии, като делът на завършилите студенти през периода 2008 – 2013 г. се е увеличил с 15%, то в периода до днес броят на завършилите тези специалности се е намалил. Голяма част от аналитичните специалисти са концентрирани в два сектора: Здравеопазване; Информационни и комуникационни услуги. Търсенето на специалисти в тези два сектора е предопределено от променящата се демографска структура на населението. Ако тези сектори в последните 2 години спадат към ключовите отрасли за износ на образовани хора, ясно е, че ескалират проблемите с обезпечаване на пазара на труда със специалисти в здравеопазването и IT специалисти.
  • Разбивката на пазара на труда по квалификационни групи професии показва, че в последните 5 г. се увеличава заетостта сред персонала, зает с услуги на населението. Хора в трудоспособна възраст със средно образование и придобита професионална квалификация по коефициент на заетост се доближават до коефициента на заетост сред хората с висше образование. Персоналът, зает в услугите на населението (например в сферата на туризма или в социалните дейности с професии като болногледачи, детегледачи, лични асистенти и др.) все по-често получават не само сезонна, но и целогодишна заетост.

            ИЗВОД: В анализа се наблюдава ясна положителна връзка между степента на образованието и заетостта – колкото по-образовани са хората в трудоспособна възраст, толкова по-сигурна е реализацията им на пазара на труда. По традиция в ЦРЧРРИ се обсъждат промените в търсенето на човешките ресурси за различните отрасли чрез въпросници за безработните, регистрирани в ДБТ. Тази дискусия ще повлияе в подбора на курсове по проекта на обучителен план за 2017 г. в частност и в дейността на ЦРЧРРИ като цяло.

Споделени файлове: 
Прикачен файлРазмер
Файл kakywkursdaizbera-rosinkalazarova.docx22.83 KB

Коментари

снимка на Rosinka Lazarova

Коментар: 

Избор на квалификационен курс според повелите на времето